Kallelse till årsmöte med GBHC, söndag 24 mars kl 17.00

Årsmöte 2019 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 24 mars kl 17.00 – 18.30

Plats: Göteborg, Svenska Mässansgata 10, vån 7 – World Trade Center (Insläpp kl 16.40-16.55)

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. en revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 10 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen samt publicering av verksamhetsberättelsen och bokslut redovisas här under Nyheter på www.gbhc.se

Välkomna!

Styrelsen