Välkommen till årsmöte för Göteborg Beach Handball Club 29 mars kl 16:00

Årsmöte 2020 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 29 mars kl 16.00 – 17.30

Plats: Göteborg, Svenska Mässansgata 10, vån 7 – World Trade Center (Insläpp kl 15.40-15.55)

SKYPE: Med hänsyn till Corona-viruset, rekommenderar vi medlemmar som vill delta vid årsmötet att göra det via Skype.
10 minuter innan mötet börjar så kommer en länk att publiceras här, på denna sidan. Klicka på länken så kommer du in i mötet.
För att kunna delta behöver du ha Skype  installerat på din enhet (obs, inte Skype Företag).
Ska du kunna delta i omröstningar, behöver du ha en kamera i enheten eller ett eget Skypekonto för att varje medlemsröst ska räknas.

Skulle det uppstå något problem med anslutningen, så kommer ett mobilnummer att läggas ut på denna sidan under tiden mötet pågår.

 

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. En revisor för en tid av två år
  5. En revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  6. En ledamot i valberedningen för en tid av ett år,
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 15 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen samt publicering av verksamhetsberättelsen och bokslut redovisas här under Nyheter på www.gbhc.se

Välkomna!

Styrelsen