Välkommen till årsmöte för Göteborg Beach Handball Club 27 mars kl 18:00

Årsmöte 2022 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 27 mars kl 18.00 – 19.00

Plats: Digitalt, länk kommer publiceras här.

Med hänsyn till att pandemin fortsatt medför ökad risk vid större folksamlingar, såsom vid GBHC:s årsmöten, har GBHC:s styrelse beslutat genomföra årsmötet via Teams.
En länk kommer att publiceras här, på denna sida. Klicka på länken så kommer du in i mötet.
För att kunna delta behöver du ha internetuppkoppling och en enhet med webbläsare, högtalare och tangentbord för att delta vid omröstningar  (även mikrofon rekommenderas).

Skulle det uppstå något problem med anslutningen, så kommer ett mobilnummer att läggas ut på denna sidan under tiden mötet pågår.

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. En revisor för en tid av två år;
  5. En revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år
   (I val till revisor får inte styrelsens ledamöter delta);
  6. En suppleant i valberedningen för en tid av 1 år
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 17 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen publiceras på denna sida fram till årsmötet. Den medlem som vill ta del av årsredovisning och/eller verksamhetsberättelsen är välkommen att skicka ett mejl till info@gbhc.se.

Välkomna!

Styrelsen