Årsmöte GBHC

Årsmöte

12 mars kl 19:00-20.30, Göteborg, Lilla Torget 4. För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 6 mars kl 12.00.
Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

 

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
7. UTGÅR – Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. UTGÅR – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) UTGÅR – ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Övriga frågor