Kallelse: Extra årsmöte 12 december kl 20.00

Extra årsmöte 

Göteborg Beach Handball Club

Måndag 12 december kl 20.00-20.30

Göteborg, Torslandahallen

Detta extra årsmöte har stor betydelse för våra planer att under våren 2017 kunna färdigställa anläggningen i Skatås. Bakgrunden är att föreningens ansökan att bli en bidragsgodkänd förening underkänts, med hänvisning till formaliafel i våra stadgar samt att omval krävs av revisor respektive en ledamot i styrelsen.

OBS! Vi uppmanar våra medlemmar att närvara och rösta så att vi kan ta erforderliga beslut. Vi vill dock uppmärksamma er på våra stadgar, Kap 3, 4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

•              att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

•              att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

•              att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Mötets dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Behandling och fastställande av ändringar av föreningens stadgar
 7. Val av
  1. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid fram till årsmötet 2017;
  2. en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid fram till årsmötet 2017. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 8. Övriga frågor

Välkomna!

Styrelsen

==========================================

Beslutspunkter för extra årsmöte 2012-12-12

Nedan punkter redovisar föreslagna ändringar av föreningens stadgar:

Stadgarna kan beställas i sin helhet via e-post till info@gbhc.se

(understrykningar avser formaliafel som lett till underkännande av stadgarna)

 

Försättsblad,   Infogat logotyp, organisationsnummer samt revisionsdatum

1 kap 1§,           i parentesen, infogat numrering (1)av bilaga.

Kap 1. 2§,         organisationsnumret har lagts till.

1 kap 3§,           borttaget att vi ansökt om medlemskap SHF, Vi är medlemmar sedan 2015-09-08

Kap 3 5§            antalet revisorer har angetts till en st jämte en suppleant och

antalet ledamöter i valberedningen, har angetts till två st

Kap 6 1§            antalet ledamöter i styrelsen, har angetts till tre st.

samt att meningen ” Styrelsen ska bestå av kvinnor och män.” ändras till ” Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. ”

Kap 7 1§            Istället för tre ej ifyllda rader/linjer har följande lagts till:

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande sektioner/kommittéer:

Har ej utsetts till denna version av stadgarna………………………………………………………….

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:

Har ej utsetts till denna version av stadgarna………………………………………………………….

 

Omval- och fyllnadsval:

Valberedningen (Tony Carlsson och Erik Nilsson) föreslår om- och fyllnadsval till följande poster:

1 st revisor

1 st revisorsuppleant

1 st styrelsesuppleant