Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte med GBHC, söndag 19 mars kl 18.00

Årsmöte 2023 – Göteborg Beach Handball Club

Tid: söndag 19 mars kl 18.00 – 19.00

Plats: Göteborg, Barken Beatrice gata,

Anmälan: Info@Gbhc.se senast onsdag 15:e mars

Dagordning (preliminär):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning för innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. en revisor suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. en ledamot i valberedningen för en tid av två år, en ska utses till ordförande;
 13. Övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motioner:

För att motioner och övriga förslag ska behandlas under årsmötet ska dessa vara insända till info@gbhc.se senast den 11 mars kl 12.00. Motioner och förslag ska innehålla motionärens kontaktuppgifter för att vara giltiga.

Uppdateringar av Dagordningen samt publicering av verksamhetsberättelsen och bokslut redovisas här under Nyheter på www.gbhc.se

Välkomna!

Styrelsen